هیچ محصول به در سبد خرید موجود نیست

زل بزنیم به دیوار

دیوار که همیشه آجر و گچ و سیمان و خاک نیست

دیوار همیشه یک سد غیر قابل عبور نیست. دیوارها گاهی برای ایجاد حریم و امنیت هستند. گاهی هم برای ایستادن و تماشا کردن. وقتی نقشی دارند و طرحی. آن وقت می شود ایستاد

و یک دل سیر به آن ها زل زد.

حالا چه چیزی از این بهتر که بهانه زل زدن به دیوار تابلویی به این زیبایی باشد.

تابلویی که هم رنگ است و هم طرح. هم مینیمال است و هم انتزاعی.

تابلویی که باید داشت تا فهمید!